Zhōu Jiélún yòng zǐdàn xiě rìjì,

jay  

Wǒ yòng pīnyīn!

pinyin  

jīntiān xiǎng yào fēnxiǎng de shì,

Wǒ zuìjìn de gǎnjué....

zhēnde hěn lèi !!!

měi tiān dōu yǒu wú zhǐ jǐn de rènwù yào wánchéng...

shēn xīn líng dōu hěn záluàn,

zǒngshì máng máng máng...

yǒu shíhou Wǒ huì wàngjì zìjǐ zài máng shénme,

huòshì,

wéile shéme ér mánglù

zhèyàng xiàqù zhēnde bù xíng bù xíng bù xíng là..

wū wū wū.................kū kū 

    全站熱搜

    飛狐村村長 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()